top of page
กระเบื้องปูผนังและพื้น KENZAI รุ่น เอ็กซ์ทรูด ไทล์

กระเบื้องปูผนังและพื้น KENZAI รุ่น เอ็กซ์ทรูด ไทล์

สามารถรับน้ำหนักรถได้ ทนกรด ทนด่าง และยังความอบอุ่นคลาสสิคในสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัว

กระเบื้องดินเผาที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิที่ 1,250 องศาเซลเซียส จึงทำให้่มีความเแข็งแกร่งกว่ากระเบี้องดินเผาทั่วไปในท้องตลาด สามารถนำไปใช้ได้ทั้งพื้นและผนััง สามารถรับน้ำหนักรถได้ ทนกรด ทนด่าง และยังคงความอบอุ่นแบบคลาสสิคในสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัว

bottom of page